سه شنبه, 12 اسفند, 1393

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم دواچی فردا یکشنبه مورخه 10/12/93 برگزار نمی گردد.

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های ریاضیات پیش و عمومی سرکار خانم طاهریان امروز شنبه مورخه 09/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای سرکار خانم فرهادی از روز شنبه مورخه 09/12/93 لغایت روز پنج شنبه مورخه 14/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع خواهران دانشجو می رساند کلاس های تربیت بدنی سرکار خانم قربانی روز شنبه مورخه 09/12/93 برگزار نمی گردد .  

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای  خانم دهبان امروز پنجشنبه مورخه 07/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های جوشکاری استاد شاهمیری امروز پنجشنبه مورخه 07/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های خانم پورمستقیمی امروز سه شنبه مورخه 05/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع  دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای آقای دکتر زهریی امروز سه شنبه مورخه 05/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد خانم کشانی امروز دوشنبه مورخه 04/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلیه کلاس های استاد آقای پورمستقیمی امروز دوشنبه مورخه 04/12/93 برگزار نمی گردد . 

محتوای تغذیه