سه شنبه, 11 فروردين, 1394

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد آیت الهی امروز سه شنبه مورخه 19/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم کرمی امروز سه شنبه مورخه 19/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد احدی امروز سه شنبه مورخه 19/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد  محمد صفری فردا پنج شنبه مورخه 14/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های نقشه برداری استاد جعفری فردا پنجشنبه مورخه 14/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاتیک، مقاومت مصالح سازه های بتنی استاد حمیدرضا صفری  فردا پنجشنبه مورخه 14/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس های استاد بختیاری امروز چهارشنبه مورخه 13/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای فارسی استاد شریفی راد فردا چهارشنبه مورخه 13/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای اندیشه اسلامی 1 استاد ابراهیمی امروز سه شنبه مورخه 12/12/93 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاسهای سرکار خانم دواچی فردا یکشنبه مورخه 10/12/93 برگزار نمی گردد.

محتوای تغذیه