پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

ارائه کارت دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان
جهت ورود به جلسات امتحان  ارائه کارت دانشجویی با برچسب(هولوگرام جدید) الزامی است در صورت عدم ارائه کارت از ورود به جلسه امتحان جلوگیری خواهد شد. .