پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس زبان فنی استاد ملک محمدی روز شنبه ازساعت 8:20 الی 10 برگزار نمی گردد.