پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند برنامه بازدید از (موزه عبرت) استاد حقیقت کلام  به روز چهارشنبه مورخه 94/10/02 موکول گردید.  .