پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

تاریخ امتحان پایان ترم زبان رشته اماکن ورزشی

قابل توجه دانشجویان
امتحان پايان ترم درس زبان تخصصی استاد کریم زاده (رشته اماکن ورزشی) روز یکشنبه مورخ 94/10/06 در همان ساعت کلاسی  برگزار ميگردد.