پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

تبریک هفته بسیج

 فرا رسیدن هفته بسیج، گرامی باد