پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

محدودیت ارائه دروس در تابستان

به اطلاع دانشجویان می رساند با توجه به محدودیت ارائه دروس در تابستان فقط دروس (کارورزی، عمومی، مهارت مشترک و دروس اختصاصی که دانشجو با آن فارغ التحصیل می گردد)
هر چه سریعتر دروس درخواستی خود را به آموزش اعلام نمایید .