پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

کسب رتبه برتردربین مراکز دانشگاهی کل کشور در سال 98

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی: کلیه مراکز دانشگاهی توسط معاونت نظارت و سنجش مورد بررسی و سطح بندی قرار گرفت. و باتوجه به فرایند انجام شده، مرکز علمی کاربردی هوشمند سازه در بین مراکز برتر دانشگاهی کل کشور در سال 1398 قرار گرفت .کسب این موفقیت بزرگ را به دانشجویان، و اساتید محترم و پرسنل و مدیریت مرکز تبریک عرض می نمائیم. 
روابط عمومی مرکز