پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

تاریخ ثبت نام

برای پذیرش ورودی های رشته فناوری اطلاعات وارتباطات از تاریخ 2تا 4 اسفندماه به آموزش مرکز مراجعه فرمایید.