پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس های  استاد خانم  احدی امروز یکشنبه مورخه 97/02/30 برگزار نمی گردد . 

ه اطلاع دانشجویان می رساند کلاس نقشه برداری و عملیات استاد جعفری امروز شنبه مورخه97/02/29 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلاس نقشه برداری و عملیات استاد جعفری امروز شنبه مورخه97/02/29 برگزار نمی گردد . 

حلول ماه پرخیر و برکت رمضان الکریم برتمامی مسلمانان جهان مبارک باد . 

بازدید علمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم مهندس صفی یاری

بازدیدعلمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدیدعلمی دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم مهندس صفی یاری

بازدید دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید دانشجویان خانم استاد مهندس صفی یاری

بازدید علمی دانشجویان خانم مهندس صفی یاری

مراسم گرامیداشت روز معلم اردیبهشت 97

مراسم گرامیداشت روز معلم اردیبهشت 97

رئیس مرکز همکاران و اساتید در گرامیداشت روز معلم

مراسم گرامیداشت روز معلم اردیبهشت 97

مراسم گرامیداشت روز معلم اردیبهشت 97

رئیس مرکز ، اساتید و همکارن در مراسم گرامیداشت روز معلم

محتوای تغذیه