پنجشنبه, 1 ژانویه, 1970

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

مراسم تعزیه بمناسبت ایام اربعین حسینی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد بندلی زاده امروز یکشنبه مورخه 94/09/08 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاسهای استاد یگانه امروز شنبه مورخه 07/09/94 برگزار نمی گردد . 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند کلاس نقشه برداری آقای جعفری  امروز چهارشنبه مورخه 94/09/04 برگزار نمی گردد . 

محتوای تغذیه